Nederland vergrijst en zorgkosten blijven stijgen

Hoe bewaken we betaalbaar patiëntenvervoer voor de toekomst?

Blijvende zoektocht naar besparingen en efficiëntie

Nederlanders worden steeds ouder en hierdoor nemen in de komende jaren de zorgdruk en zorgkosten voor deze populatie toe. Deze toename zien we ook terug in de jaarlijkse verhoging vanuit zorgverzekeraars. Zorgverleners binnen Nederland hebben steeds meer te maken met een stijgende werkdruk en verlagingen van de zorgvergoedingen.

Het verkrijgen van de benodigde zorg moet laagdrempelig zijn en soepel verlopen. Helaas is dit niet altijd het geval en heeft de burger te maken met meerdere loketten of instanties bij de zorgaanvraag. Ook de uitvoer van de zorg laat vaak te wensen over, zoals lange wachttijden voor behandelingen of het regelen van de benodigde mobiliteit.

In de vervoersbranche zien we dat er steeds hogere eisen aan het contractvervoer worden gesteld. Vanuit de opdrachtgevers moet vervoer goedkoper en efficiënter, maar tegelijkertijd moet de kwaliteit omhoog. Daardoor krijgen vervoersbedrijven steeds meer uitdagingen om wensen en eisen voor de mobiliteit van de burger concurrerend en betaalbaar te houden.

Het inregelen van slimme procesautomatisering blijft vaak buiten beeld of wordt niet strategisch opgenomen in begrotingen. Hierdoor zijn de medewerkers regelmatig belast met diverse extra handelingen die tijdrovend kunnen zijn. Deze handmatige handelingen zijn foutgevoelig en leiden vaak tot verminderde service en klachten vanuit de burger.

Beheersing van kosten en service niveau vraagt om goede automatisering

De mobiliteitsbehoefte zal blijven toenemen, onder meer door de vergrijzing. Vervoerders en opdrachtgevers werken samen als partners, op zoek naar oplossingsrichtingen binnen de mobiliteitsmarkt om aan deze behoefte te kunnen voldoen. Dit begint bij het laagdrempelig toegankelijk maken van de aanvraag van mobiliteit. Dat is waar de vergrijzende bevolking om vraagt.

Deze kwetsbare groep mensen heeft recht op zorgeloze mobiliteit die tijdig geleverd wordt en voldoet aan de hoge eisen die daar aan gesteld worden. Er moet rekening gehouden worden met de oudere reiziger. Is deze goed ter been, of juist niet? Is er sprake van hulpmiddelen die onmisbaar zijn voor de reiziger? Deze en nog veel meer andere elementen moeten bekend zijn om de reis van A naar B goed te kunnen faciliteren. Door juist deze gegevens goed vast te leggen, is dat geen beletsel meer voor het invullen van de goede reis.

Dit alles natuurlijk zonder complexe processen en lange wachtrijen. Maar wel met goede controle op het recht op mobiliteit mét een geïntegreerde oplossing voor het financieel afwikkelen van deze mobiliteit. Ketenbewaking en integratie van verschillende partijen is daarvoor cruciaal. Een continu beschikbaar online platform waar alle bovenstaande aspecten in worden ondersteund is hierop het antwoord. De vraag naar zorgeloos vervoeren van de vergrijzende markt stijgt en vraagt om een slimme digitale oplossing.

Ontworpen en ontwikkeld in WordPress door Internetbureau Jun-E-Jay